DOKUMENTY SZKOLNE

Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawaW dniach 08-09.2020 r. uczniowie klas siódmych uczestniczyli w spotkaniach z komisarz Policji w Piszu  Panią Anną Szypczyńską , podczas których  przedstawione zostały  prawne aspekty odpowiedzialności nieletnich  w sytuacji, kiedy  wejdą w konflikt z prawem.
W trakcie pogadanki wyjaśniono , kim jest osoba nazywana nieletnią , a kim   małoletnią. Omówiono  pojęcie demoralizacji , jej przejawów,  co to jest  czyn zabroniony i jakie konsekwencje grożą nieletnim za jego popełnienie. Uczniowie dowiedzieli się, jakie środki wychowawcze i poprawcze, może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych , a także  osób przejawiających cechy demoralizacji. Poznali,  jakie działania realizuje Policja ze swojej strony w przypadku ujawnienia osób nieletnich, które popełniły czyn karalny lub są zdemoralizowane. Policjantka przestrzegała, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować kolegom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.