DOKUMENTY SZKOLNE

„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”


Zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Osi Priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

"Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” to projekt mający na celu poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług
e-administracji wśród osób powyżej 25 roku życia.

Tematyka szkoleń obejmuje 7 modułów tematycznych:

1. Działam w mediach społecznościowych
2. Kultura w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Rolnik w sieci
5. Tworzę własną stronę internetową
6. Rodzic w internecie
7. Mój biznes w sieci

W ramach projektu zostaną zakupione komputery przenośne, które po zakończeniu realizacji projektu zostaną przekazane potrzebującym wsparcia w tym zakresie placówkom powszechnym.

Czas trwania szkolenia i liczba uczestników:

23 grupy x 12 godz./grupę (12 osób) zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestników (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Łączna liczba  uczestników szkoleń: 23 grupy x 10/12 osób/grupa (łącznie 267 osób).Jedna godzina jest liczona jako godzina dydaktyczna tj. 45 minut. Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych

Podczas szkolenia przewidziany jest bufet.