• 87 423 23 66
  • sekretariat.sp2@zsp.pisz.pl
  • Polska, Pisz, ul. Lipowa 15
rodzic
Egzamin ósmoklasisty 2023 – informacje dla uczniów i rodziców. Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty 2023 – informacje dla uczniów i rodziców. Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022/2023

W terminie głównymjęzyk polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowymjęzyk polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min.)

arkusz
standardowy
przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.
Komunikatu CKE
język polski120do 180
matematyka100do 150
język obcy nowożytny90do 135

• Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

• Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym – w maju 2023r. i dodatkowym – w czerwcu 2023r. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

• Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

• Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego lub niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

• Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

• Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku, na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE ( długopis lub pióro z czarnym tuszem, linijkę – na egzamin z matematyki) oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

• Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy oraz słowników, kalkulatora ani korzystać z nich w tej sali.

• W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego
i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

• Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych, nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

• Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

• Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są również:

– przykładowe arkusze egzaminacyjne,
– arkusze egzaminu próbnego,
– zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
– arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2022

• Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty do 5 lipca 2023 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – 6 lipca 2023 r.

Skip to content